Słownik

DEFLACJA – jest to zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki. Zjawisko to wiąże się z nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (tzw. luka deflacyjna).

DEPOZYT – Lokata bankowa przyjmowana przez bank na określony czas w zamian określony procent.

DEPRECJACJA PIENIĄDZA – jest to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za określoną kwotę. Z reguły jest ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut.

DEVELOPER – przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych.

DEZINWESTYCJE – proces realizacji zysków z przeprowadzonych inwestycji bądź wyzbywanie się przez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności lub uznanych za zbędne.

DIERŻAWA – w drodze umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie dzierżawcy w zamian za określony czynsz.

DŁUG, ZOBOWIĄZANIE – pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela; w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

DŹWIGNIA FINANSOWA – narzędzie, dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości, relacja pomiędzy kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym przez firmę a wartością zainwestowanego kapitału.

DYWERSYFIKACJA – różnicowanie – celowa czynność inwestora polegająca na rozdzieleniu inwestycji na różne rodzaje w celu zmniejszenia ryzyka.

E

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA – stopa procentowa pokazująca faktyczny koszt kredytu, lub zysk na lokacie. Jest to stopa nominalna z uwzględnieniem kapitalizacji, czyli dopisania odsetek do kapitału.

EURIBOR (EUROLIBOR) – stopa oprocentowani krótkoterminowych kredytów i depozytów międzybankowych, udzielanych sobie nawzajem w euro przez banki w Brukseli.

F

FAKTORING – uzyskiwanie środków z tytułu należności poprzez ich sprzedaż osobom trzecim. Wyróżnia się faktoring z prawem regresu i bez tego prawa. Stronami umowy prawnej w przypadku faktoringu są: faktor – instytucja wyspecjalizowana w faktoringu i przedsiębiorstwo, od którego faktor kupuje roszczenia.

FORWARD RATE AGREEMENT (FRA) – jest kontraktem terminowym na stopę procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np. zabezpieczenie kredytu) lub sprzedawcę kontraktu FRA przed spadkiem stóp procentowych (np. zabezpieczenie stopy depozytu).

FRANCHISING – sposób współpracy między samodzielnymi przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek i własne ryzyko. Franczyzobiorca podejmuje się sprzedaży dóbr i usług franczyzodawcy na określonym rynku i zgodnie z ustalonymi warunkami sprzedaży.

FUNDUSZ INWESTYCYJNY – podmiot posiadający osobowość prawną, masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe zgodnie z góry ustalonym i niezmiennym celem funduszu; zarządzana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej: powierniczych).

FUZJA – występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje jeden podmiot prawny – zwykle gdy siła łączących się stron jest nierówna.