Słownik

GRUPA KAPITAŁOWA – jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.

GWARANCJA – zabezpiecza wykonanie przez dany podmiot, który zlecił udzielenie gwarancji, określonego zobowiązania wobec innego podmiotu beneficjenta gwarancji. Inaczej: poręczenie, pokrycie, zastaw. Rozróżnia się gwarancję osobistą, gwarancję rzeczową i gwarancję nieściągalną.

H

HEDGING – strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed ryzykiem wahań cen. Strategia ta umożliwia zagwarantowanie przyszłej ceny sprzedaży bądź zakupu między innymi akcji, towarów czy też walut po bieżącej cenie terminowej.

HIPOTEKA – Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej, określone w formie aktu notarialnego. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości nawet przy zmianie właściciela.
W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku, zwłaszcza kredytów hipotecznych. Hipotekę może ustanowić właściciel nieruchomości niezależnie od tego czy jest on dłużnikiem banku.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i jest wyrażana w określonej sumie pieniężnej, przy czym, zabezpiecza oprócz należności głównej, także nieprzedawnione odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego wierzyciela (banku).

HOLDING – grupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje skuteczną kontrolę nad pozostałymi, przy zachowaniu niezależności prawnej podmiotów podporządkowanych.

HOME BANKING – obsługa rachunków z siedziby klienta obejmująca m.in. ich monitoring i dokonywanie przelewów, umożliwiająca korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta drogą telekomunikacyjną.

HOSSA (rynek byka) – długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji

I

INDEKS GIEŁDOWY – miernik zmian cen papierów wartościowych; obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę. Na GPW funkcjonują zasadniczo dwa typy indeksów, indeksy główne i indeksy branżowe. Pierwsze z nich to WIG, WIG20, MIDWIG, WIRR , TECHWIG, NIF. Drugie zaś to, WIG Banki, WIG Budownictwo, WIG Informatyka, WIG Spożywczy i WIG Telekomunikacja. Podobnie też polski rynek pozagiełdowy CTO posiada własny indeks ITO. Indeks Centralnej Tabeli Ofert, obejmujący spółki notowane na CTO.

INDOS – przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. Osoba przekazująca swoje prawa do otrzymania określonych wartości nazywana jest indosantem, a osoba, na której prawa te przeniesiono – indosantariuszem. Indos dokonywany jest na samym dokumencie lub na doklejonej na niego kartce, tzw. przedłużniku. Rozróżnia się indos imienny, tj. na określoną osobę i na okaziciela – indos in blanco.

INKASO – jedna z form rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy jednostkami gospodarczymi; polega na złożeniu przez wierzyciela, będącego dostawcą towarów, wykonawcą robót lub usług, polecenia do finansującego go banku, by inkasował należności od odbiorcy; Inkaso to także pobieranie należności gotówkowych z tytułu weksli, czeków, papierów wartościowych, listów przewozowych, itp.

INSTRUMENT DŁUŻNY – instrument finansowy, który stwierdza wierzytelność dłużnika wobec podmiotu udostępniającego środki; służy do pozyskiwania kapitału oraz – z drugiej strony – do lokowania środków w celu uzyskania odsetek od pożyczonego kapitału.

INSTRUMENT POCHODNY – instrument, którego wartość zależy od ceny innego instrumentu, na który został on wystawiony. Instrumentem ten nazywamy instrument bazowy i może być nim przykładowo akcja, indeks giełdowy, obligacja, towar. Wśród bogatej gamy różnorodnym instrumentów pochodnych najpopularniejsze są kontrakty futures i opcje. Z ich budowy wyprowadzone zostały pozostałe instrumenty tego charakteru.