Słownik

TERMINOWOŚĆ KREDYTU – postanowienie umowy kredytowej określające termin spłaty kredytu. Niedotrzymanie terminu powoduje przeterminowanie, a tym samym podrożenie kosztów kredytu. Może spowodować dochodzenie jego zwrotu w trybie przymusowym.

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TFI – spółka akcyjna, która za zezwoleniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zarządza jednym lub więcej funduszami inwestycyjnymi i powierniczymi (powiernicze – do chwili przekształcenia w inwestycyjne).

TRANSZA KREDYTOWA – wykorzystywana przez kredytobiorcę część kredytu przyznanego przez bank. Podzielenie kredytów na transze pozwala na zróżnicowanie warunków poszczególnych części kredytów tj. przeznaczenia, walut, spłaty kolejnych transz i zapobiega wypłacaniu dalszych części, gdy kredytobiorca okaże się niesolidny.

TRASANT – wystawca weksla, składający na wekslu swój podpis. Odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupienie. Dłużnik wekslowy, któremu wystawca poleca zapłacić sumę wekslową.

TRASAT – osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej. Trasat jest dłużnikiem trasanta, który jego wierzytelność przekazuje wskazanej przez niego w wekslu osobie.

TURN-AROUND – polega na dostarczeniu kapitału przedsiębiorstwu, które nie ma dalszych możliwości rozwoju w dotychczasowych warunkach i chce przejść na inne pola działalności. Technika ta wykorzystywana jest również w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji kryzysowej. Wówczas przez wprowadzenie do niego dodatkowego kapitału udziałowego zamierza się dokonać jego przejęcia wdrażając nową koncepcję rozwoju.

TYTUŁ EGZEKUCYJNY – dokument, na podstawie którego może dojść do zajęcia i sprzedaży egzekucyjnej bez konieczności pośrednictwa sędziego.

U

UBEZPIECZENIE KREDYTU – ubezpieczenie kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym. Wykorzystywane jest najczęściej przy przejściowym zabezpieczeniu kredytu. Zabezpiecza bankowi w przypadku np. trudności ze spłatą przez kredytobiorcę, zwrot kredytu w terminie określonym w umowie. Składka ubezpieczenia doliczana jest najczęściej do rat kredytu.

UMOWA KREDYTOWA – umowa kredytowa zawierana jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą na podstawie złożonego wniosku kredytowego. Musi być ona sporządzona na piśmie i zawierać wszystkie szczegółowe informacje o wzajemnych prawach i zobowiązaniach. Dlatego też muszą się w niej znaleźć informacje na temat:

  • kwoty postawionej do dyspozycji kredytobiorcy, oprocentowania kredytu oraz celu i okresu, na jaki środki te postawione są do jego dyspozycji;
  • zobowiązania kredytobiorcy do korzystania z kredytu zgodnie z warunkami umowy, to jest do jego zwrotu wraz z odsetkami w umownych terminach oraz do zapłaty prowizji;
  • przyjętych form zabezpieczenia kredytu;
  • innych szczegółowych ustaleń, różnych dla poszczególnych umów.

Rozwiązanie umowy kredytowej następuje po spłaceniu wszystkich zobowiązań lub po ich wygaśnięciu w inny sposób. Zabezpieczenia umowy kredytowej tracą wówczas swoją moc.

W

WEKSEL – jest to papier wartościowy zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

WEKSEL IN BLANCO – zawiera tylko niektóre elementy weksla. Wraz z deklaracją wekslową przyjmowany dla zabezpieczenia zwrotu bankowi kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami.

WIARYGODNOŚĆ KREDYTOWA – całokształt cech osoby lub firmy rozpatrywany z punktu widzenia potencjalnego kredytodawcy pod kątem ewentualnego udzielenia pożyczki.

WIBID (WARSAW INTERBANK BID RATE) – stopa procentowa po jakiej banki skłonne są przyjąć lokatę od innego banku na rynku międzybankowym.

WIBOR (WARSAW INTERBANK OFFERED RATE) – stopa procentowa po jakiej banki skłonne są ulokować środki na lokacie w innym banku na rynku międzybankowym.

WINDYKACJA – sądowe dochodzenie własności, prawne domaganie się. W praktyce bankowej oznacza wszystkie czynności podejmowane przez banki w związku ze zwrotem udzielonych kredytów.

WIERZYCIEL – każda osoba prawna lub fizyczna mająca prawo domagać się zwrotu i egzekwować zwrot określonej wartości pieniężnej od dłużnika.

WNIOSEK KREDYTOWY – dokument przygotowywany przez ewentualnego kredytobiorcę, otwierający procedurę kredytową, poprzedzający zawarcie umowy kredytowej. Określa się w nim przewidywane zapotrzebowanie na kredyt, proponowany okres kredytowania i warunki spłaty kredytu.