Słownik

ZABEZPIECZENIA KREDYTU – forma zagwarantowania zwrotu kredytu.

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIOWE – zabezpieczenie stosowane przez bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE – rodzaj zadłużenia powstający w momencie nieterminowego spłacania rat. Od momentu, w którym mieliśmy uregulować spłatę, bank nalicza nam karne odsetki ( z reguły 2 razy wyższe) od kwoty, z którą zalegamy.

ZASTAW NA PRAWACH – zastaw na prawach jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach (np. wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeżeli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia pisemnej umowy z potwierdzeniem przez bank daty jej zawarcia, a także dokonania innej czynności (np. wydania dokumentu, indosowania, czyli przeniesienia praw własności z weksla, czeku oraz innych określonych papierów wystawionych na zlecenie) jeżeli jest potrzebna do przeniesienia prawa. Jeżeli przedmiotem zastawu jest wierzytelność, ustanowienie zastawu następuje z chwilą zawiadomienia dłużnika. Przedmiotem zastawu mogą tez być wkłady oszczędnościowe, na które wystawiono książeczki oszczędnościowe lub imienne bony oszczędnościowe i inne prawa stwierdzone imiennymi dokumentami, chyba że zastrzeżono ich niezbywalność. Wysokość wkładów na zastawionej książeczce oszczędnościowej powinna być wyższa od wierzytelności banku o kwotę wolną z mocy prawa bankowego od zajęcia sądowego i administracyjnego.

ZASTAW REJESTROWY – Zastaw rejestrowy został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych, krajowych i zagranicznych banków oraz krajowych podmiotów gospodarczych. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest pisemna umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawu. Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a także papiery wartościowe lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego. Jeżeli zastawca był nie uprawniony do rozporządzania rzeczą, do ochrony zastawnika działającego w dobrej wierze stosuje się odpowiednie przepisy o ochronie nabywcy rzeczy ruchomej w dobrej wierze, a wpis zastawu rejestrowego rejestru zastawu jest równoważny z wydaniem rzeczy. Jeżeli zastawca może korzystać z przedmiotu zastawu, powinien dbać o zachowanie go w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowego utrzymania, w wyznaczonym terminie obowiązany jest umożliwić mu zbadanie stanu przedmiotu zastawu. W razie ustanowienia zastawu na pojeździe mechanicznym należy to odnotować w jego dowodzie rejestracyjnym. W wypadku niezgodnego z umową zbycia przedmiotu zastawu rejestrowego zastawnik (bank) może żądać natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym korzysta z pierwszeństwa przed innymi wierzycielami, z wyjątkiem ściśle określonych tytułów (np. odszkodowanie za kalectwo, alimenty).

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – zdolność do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. Prościej mówiąc to możliwość spłacenia kwoty kredytu razem z naliczonymi odsetkami, w terminie, który wyznaczy nam bank.

Żeby uzyskać kredyt, warunkiem koniecznym i niezbędnym jest posiadanie zdolności kredytowej. Nasza zdolność kredytową oblicza bank, a jej ocena nie podlega negocjacjom. Przy ocenie zdolności kredytowej, bank będzie brał pod uwagę zarówno naszą obecną sytuację materialną, jak i przyszłą. Od naszej zdolności kredytowej zależy, czy bank udzieli nam kredytu i jaka będzie jego wysokość. Przygotujmy się więc na solidny wywiad w banku z zakresu naszych zobowiązań finansowych. Będziemy musieli przedstawić dokumenty potwierdzające stan rodziny, zatrudnienie, wynagrodzenie. W przypadku kredytów długo- i średnioterminowych, banki przeprowadzają ocenę sytuacji majątkowej, dochodów i zobowiązań, a także stanu proponowanych zabezpieczeń.
Zdolność kredytową bank oblicza następująco:

DOCHÓD NETTO – WYDATKI NIEUCHRONNE – MIESIĘCZNA RATA KREDYTU

Wydatki nieuchronne, to nic innego jak nasze stałe opłaty za mieszkanie ( czynsz, energia, gaz, woda, raty innych kredytów). Po odjęciu wszystkich naszych miesięcznych opłat wraz z ewentualną ratą kredytu, musi zostać nam, na członka rodziny od 200 – 500 złotych miesięcznie (w zależności od banku).

ZLECENIE STAŁE – polecenie klienta adresowane do banku, dotyczące regulowania systematycznych zobowiązań (zwykle aż do odwołania), takich jak czynsze, składki ubezpieczeniowe, itp.